Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

AQUAservice


VODOVOD MORA BITI TESEN

PRESKUSI TESNOSTI VODOVODOV


Pri vsakem novo položenem vodovodu je preskus tesnosti po SIST EN 805 obvezen. Standard in problematika na tem področju, narekujeta visoko tehnološko opremljenost in izobraževanje zaposlenih. Pri preskusih uporabljamo kalibrirane merilne instrumente z vgrajenenim GPS sistemom. Vsak preskus ima svoj protokol meritve, ki obsega osnovne podatke o preskušancu, časovno - tlačni diagram, meritev temperature stene cevi čez celoten preskus, meritev tlaka okolice in spremljanje preskusa po standardiziranih fazah preskušanja.

Akreditirani za preskušanje tesnosti po SIST EN 805
Za preskušanje vodovodov smo akreditirani s strani Slovenske akreditacije.

ODKRIVANJE NAPAK NA VODOVODNIH SISTEMIH


Vodne izgube predstavljajo velik in nepotreben strošek pri oskrbi s pitno vodo, saj se poleg stroškov načrpane vode povečujejo tudi stroški električne energije.

Ob sami mikrolokaciji defektnih mest ter natančni analizi izgub vode, vam lahko izdelamo tudi predlog zamenjave cevnih vodov, predlog popravila zasunov in hidrantov, ugotavljanje stanja jaškov ter iskanje lokacij nekontroliranih odvzemov vode.

S specialno opremo za odkrivanje napak na cevnih vodih in tehnično usposobljenim osebjem vam zagotavljamo hitro in kakovostno opravljeno storitev.

Vodovodno omrežje analiziramo v večih fazah. Od grobe analize do določitve natančnega mesta napake. Vsakemu pregledanemu odseku sledi poročilo, ki predstavlja osnovo za nadaljne postopke.